Catalán, Vasco y Gallego en el Senado: Mi primera intervención sobre el recibo de la luz y el sector energético

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Senador Nuet, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.

El señor NUET I PUJALS: Gràcies, president, en primer lloc vull dir que és tot un plaer poder parlar català en aquesta cambra, la llengua dels meus pares i la llengua de Catalunya. Que avui, l’estat espanyol, l’estat que és plurinacional, que ha de ser pluricultural i que és plurilingüe dóna un petit pas endavant en aquesta cambra. Ahir vam començar, avui seguim i segur que ens els llibres d’història constarà la data en què el Senat es va adaptar a la realitat del que veritablement és l’Espanya plural.

Bé, la moció que ens presenta el Partit Popular és un veritable embolic. És una moció que té, en teoria, com a objectiu, estar en contra, condemnar la pujada excessiva del rebut de la llum, aquest és el seu objectiu, però com aquell joc de les nines russes, a mesura que anem obrint la moció ens adonem que anuncia una cosa però que dins la moció n’hi ha d’altres i en aquest text tot el que hi ha no és el que sembla i per tant em vull referir concretament al següent. En primer lloc, estem d´acord amb el concepte que és un abús i que  no hi ha justificació possible a la pujada abusiva del rebut de la llum. No només la darrera pujada dels darrers temps sinó l’acumulació dels darrers anys que han fet que l´increment del preu de la llum estigui molt per sobre, a prop del 40%, molt per sobre dels increments de l´Índex del Preu al Consum. I, per tant, que la majoria de la població espanyola, els ciutadans i ciutadanes i també les empreses estiguin patint una política incorrecta.

Dit això, possiblement no estarem d’acord, ni molt menys, amb el Partit Popular amb quin és el fons de per què està pujant d’aquesta forma el rebut de la llum. Sota el nostre punt de vista, la privatització i la liberalització en els darrers temps del que són el sector elèctric ens ha portat a un pitjor servei, de menys qualitat, i ens ha portat a un descontrol dels preus d’aquest sector que repercuteixen, he dit abans, sobre ciutadans i ciutadanes. I per tant si estem dient que és una raó d’estat, si estem dient que és un sector estratègic de l’economia espanyola, cal planificació pública i cal intervenció política econòmica sobre un sector, repeteixo, que té una importància estratègica sobre el conjunt de l’economia del país. El problema és la liberalització, el problema és la privatització d’aquest servei.

En segon lloc, la moció, a part d’aquest punt, que seria l’únic amb el que jo estaria d’acord, i amb cap punt de la resta estaria d’acord, introdueix un seguit de punts amb debat molt més amplis i profunds, per exemple, el debat sobre les energies renovables no es pot tocar només com es toca a la moció de rebot sobre la seva incidència en el preu o en el rebut de la llum. El debat de les energies renovables és un debat estratègic en el canvi de model productiu. I, per tant, s’ha de fer d’una forma objectiva, d’una forma global, i no es pot tractar, repeteixo, de rebot en aquesta moció.

En segon lloc, el debat de l’energia nuclear, que també la moció incorpora, el debat de l’energia nuclear tampoc no es pot tractar, ni molt menys, com un debat resultant del preu del rebut de la llum. El debat de l’energia nuclear és un debat també estratègic que s’ha de fer com a model energètic que tenim en aquest país i amb una perspectiva de futur. O, per exemple, l’afirmació que diu que aquests debats s’han de desideologitzar, que vol dir que aquests debats s’han de despolititzar. Senyors i senyores, quina por quan es diu que s’han de despolititzar. Qui ha de controlar, doncs, aquests debats. Les empreses  que fan negoci amb l’energia elèctrica? No són els parlaments sobirans els que han d’opinar i els que han de planificar l’economia i també el debat energètic? Per tant, no és un debat que s’hagi de despolititzar. És un debat que s’ha de polititzar de forma profunda en el bon sentit de la paraula que nosaltres entenem, el que vol dir polititzar,  i el que vol dir fer un debat polític, de planificació, que posi l’economia al servei de la política i que sigui la representativitat democràtica dels ciutadans la que entomi aquest debat, faci el debat, el planifiqui i el porti endavant.

Dir també que s’apunten debats com les xarxes d´intercomunicació energètica entre diferents països o també el debat del mercat únic elèctric. Imaginin-se vostès, en una moció que vol parlar del rebut de la llum tots els aspectes que estan introduïts, que estan barrejats els uns amb els altres, i que veritablement si aprovéssim aquesta moció avui no sabríem exactament què és el que estem aprovant perquè, lluny de parlar sobre l´increment del rebut de la llum, ens estaríem posicionant sobre debats estratègics que no és la moció ni el lloc adequat per fer-los amb la tranquil•litat i amb la profunditat que es mereixen.

Dir també que nosaltres estem totalment d’acord que l’informe de la Subcomissió del Congrés dels Diputats sobre la planificació energètica en aquest país és un informe de referència. Mirin, és el de menys si s’aprovarà o no s’aprovarà al Congrés dels Diputats. Un any i mig una comissió  d’aquestes característiques en el Congrés dels Diputats vol dir que és un pol de referència i per tant és impossible que no es treballi amb aquest informe com a llibre de capçalera. Perquè hem fet el debat, durant un any i mig, per poder fer una planificació a llarg termini. Podem estar d’acord o no amb aspectes determinats d’aquest informe  que nosaltres tampoc no el compartim amb la seva totalitat però són treballs realitzats i ha de ser un element de referència.

I acabo. Mirin. El debat veritable, que no es fa en la moció, i que s’insinua de forma matussera i que nosaltres pensem que s’hauria de posar amb força damunt de la taula és que el debat energètic és un dels debats que està en el fons del debat sobre el canvi de model productiu. Quan fem el debat del canvi de model productiu, el tema del debat energètic   està al bell mig d’aquest debat. I nosaltres no podem fer el debat del model energètic i de la planificació energètica sense saber com planifiquem el canvi de model productiu. Perquè dins del canvi de model productiu les apostes energètiques són clau de present i de futur. Per exemple, com trenquem l’enorme dependència del nostre país dels combustibles fòssils, que s’estan esgotant i que a més no són fonts energètiques que tinguem dins de l’estat espanyol sinó que han de ser importades. Per tant, trencar amb l’enorme dependència dels combustibles fòssils té una relació directa amb el canvi de model productiu i de forma indirecta té incidència sobre la factura perquè el petroli és escàs, cada vegada ho serà més, i per tant cada vegada haurem de pagar més per una font energètica que està, podríem dir que està en crisi i que podríem dir que té signes evidents d’esgotament i que a partir d’ara mai serà més barates, sempre serà més cara perquè és un recurs que està minvant. I per tant aquest és un debat fonamental que puguem fer.

En segon lloc, hem de planificar l’apagada nuclear. És una necessitat en el nostre país. Per això són tan importants les energies renovables. No és només un concepte lligat al cost, és un concepte lligat al futur energètic. Tindrem menys petroli i les nuclears són un problema. Les energies renovables són el futur. I estic totalment d’acord que la investigació, el desenvolupament és un eix estratègic per anar a millors i a noves energies renovables que contaminin menys i que costin menys a la butxaca dels ciutadans i de les empreses. Per tant aquest és un tema central.

I acabo. El canvi de model energètic aposta o ha d’apostar de forma clara per l’estalvi i l’eficiència. No és possible planificar el creixement econòmic del futur amb uns consums desorbitats d’unes energies contaminants que són escasses i cares. Vol dir que hem de canviar el parany, hem de canviar la planificació i això no es pot fer només des del mercat. No podem deixar en mans del mercat una planificació futura que ens afecta a tots. És una planificació que s’ha de fer des de l’estratègia del públic, des de la idea que és un servei estratègic, que és un sector estratègic i que és una qüestió d’estat i per tant la planificació pública és indispensable. I això la moció del Partit Popular no li arriba ni a la sola de les sabates.

Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero decir que es un placer poder hablar catalán en esta Cámara, la lengua de mis padres y la lengua de Cataluña. Hoy el Estado español, el Estado que es plurinacional, que debe ser pluricultural y que es plurilingüe, da un pequeño paso hacia adelante en esta Cámara. Ayer empezamos, hoy seguimos y seguro que en los libros de historia constará la fecha en la que el Senado se adaptó a la realidad de la verdadera España plural.

La moción que nos presenta el Partido Popular es un barullo. Está en contra y condena la subida excesiva del recibo de la luz −este es su objetivo−, pero como en el juego de las muñecas rusas, a medida que vamos abriendo la moción nos damos cuenta de que anuncia una cosa pero dentro hay otras. En este texto todo lo que hay no es lo que parece. Por ello voy a referirme concretamente a lo siguiente. En primer lugar, estamos de acuerdo con el concepto de que es un abuso y no hay justificación posible a la subida abusiva del recibo de la luz. No solo la subida de los últimos tiempos, sino la acumulación de los últimos años que ha hecho que el incremento del precio de la luz esté cerca del 40% por encima de los incrementos del IPC. Por ello, la mayoría de la población española, los ciudadanos y ciudadanas y las empresas están sufriendo una política incorrecta.

Dicho esto, posiblemente no vayamos a estar de acuerdo, ni mucho menos, con el Partido Popular en cuál es el fondo de por qué está subiendo de esta manera el recibo de la luz. Desde nuestro punto de vista, la privatización y la liberalización del sector eléctrico en los últimos tiempos nos ha conducido a un peor servicio, de menor calidad, y a un descontrol de los precios de este sector que repercute, como he dicho antes, en los ciudadanos y ciudadanas. En consecuencia, si estamos diciendo que es una razón de Estado, si estamos diciendo que es un sector estratégico de la economía española, se necesita planificación pública e intervención política y económica sobre un sector que tiene una importancia estratégica clave sobre el conjunto de la economía del país. Por lo tanto, el problema es la liberalización, la privatización de este servicio.

En segundo lugar, la moción, aparte de este punto, que es el único con el que yo estoy de acuerdo, con ningún otro más, introduce una serie de puntos con un alcance mucho más amplio y profundo. Por ejemplo, el debate sobre las energías renovables no se puede abordar solo como se hace en la moción, de rebote sobre su incidencia en el precio o en el recibo de la luz. El debate de las energías renovables resulta estratégico en el cambio de modelo productivo y, por lo tanto, se tiene que hacer de manera objetiva y global, y repito que no se puede tratar de rebote en esta moción.

El debate de la energía nuclear, que también incorpora la moción, tampoco se puede tratar, ni mucho menos, con el debate resultante del precio del recibo de la luz. El debate de la energía nuclear es estratégico y se tiene que hacer como modelo energético que tenemos en este país y con una perspectiva de futuro. Por ejemplo, está la  afirmación que dice que estos debates se tienen que desideologizar, despolitizar. Señoras y señores, qué miedo surge cuando se habla de despolitizar esto. ¿Quién tiene que controlar estos debates, las empresas que hacen negocio con la energía eléctrica? ¿No son los Parlamentos soberanos los que tienen que planificar la economía y cambiar el debate energético? Por lo tanto, no es un debate que se tenga de despolitizar, es un debate que se tiene que politizar de manera profunda en el buen sentido de la palabra. Nosotros entendemos lo que quiere decir politizar y hacer un debate político de planificación que ponga la economía al servicio de la política y que sea −repito− la representatividad democrática de los ciudadanos la que escoja este debate, lo lleve a cabo, lo planifique y lo impulse.

Quiero decir también que se apuntan debates como las redes de intercomunicación energética entre distintos países, así como el del mercado único eléctrico. En una moción que quiere hablar del recibo de la luz aparecen todos estos aspectos mezclados entre sí y si hoy aprobamos esta moción no sabremos exactamente qué es lo que estamos aprobando porque, lejos de hablar del incremento del recibo de la luz, nos estamos posicionando sobre debates estratégicos y la moción no es la vía, ni tampoco este es momento ni el lugar adecuado, para abordarlos con la tranquilidad y la profundidad que merecen.

También he de decir que nosotros estamos totalmente de acuerdo con que el informe de la subcomisión del Congreso de los Diputados sobre que la planificación energética en este país ha de ser considerado un informe de referencia. Lo de menos es si se aprueba o no en el Congreso de los Diputados. Que durante un año y medio esté funcionando una comisión de estas características en el Congreso de los Diputados quiere decir que es un pozo de referencia. Por lo tanto, es imposible que no se trabaje con este informe y se utilice como libro de cabecera, y es que repito que durante un año y medio hemos mantenido un debate para hacer una planificación a largo plazo. Por lo tanto, podemos estar de acuerdo o no con aspectos determinados de este informe, que tampoco nosotros compartimos en su totalidad, pero este trabajo realizado debe ser un elemento de referencia.

Voy terminando. El debate verdadero que no se aborda en la moción, que tan solo se insinúa de forma rudimentaria y que se debería poner sobre el tapete, es que el tema energético es uno de los aspectos que están en el fondo del debate sobre el cambio de modelo productivo. Cuando acometamos el debate sobre este tema, la cuestión energética va a estar en el centro del debate y no podemos abordar el modelo energético y la planificación energética sin saber cómo planificamos el cambio de modelo productivo, porque dentro de este las apuestas energéticas son claves de presente y de futuro. Por ejemplo, ¿cómo rompemos con la enorme dependencia de nuestro país de los combustibles fósiles, que se están agotando y que además no son fuentes energéticas que tengamos dentro del Estado español sino que han de ser importadas? Hay que  romper con esta enorme dependencia de los combustibles fósiles, y esto tiene una relación  muy grande con el cambio de modelo productivo y de manera indirecta gran incidencia sobre la factura porque el petróleo es escaso y cada vez lo va a ser más y pagaremos más por una fuente energética que está en crisis y que tiene signos evidentes de agotamiento; desde luego, nunca será más barata, sino más cara, porque es un recurso que está menguando. Este debate fundamental se tiene que abordar.

En segundo lugar, debemos planificar el apagón nuclear. Es una necesidad en nuestro país; por ello son tan importantes las energías renovables. No es solo un concepto ligado al coste, sino también al futuro energético. Si tenemos menos petróleo y las nucleares son un problema, las energías renovables son el futuro. Y estoy totalmente de acuerdo en que la investigación en desarrollo es un eje estratégico para ir a mejores y nuevas energías renovables que contaminen menos y cuesten menos al bolsillo de los ciudadanos y de las empresas. Este es, por tanto, un tema central.

Y voy terminando. El cambio de modelo energético debe apostar de manera clara por el ahorro y la eficiencia. No es posible planificar el crecimiento económico del futuro con unos consumos desorbitados de unas energías contaminantes que son escasas y caras. Debemos cambiar la planificación y esto no se puede hacer únicamente desde el mercado. No podemos dejar en manos del mercado una planificación futura que nos afecta a todos. Es una planificación que hay que hacer desde la estrategia de lo público, desde la idea de que es un servicio estratégico, un sector estratégico y una cuestión de Estado. Y, por tanto, la planificación pública es indispensable, y a esto la moción del Grupo Parlamentario Popular no le llega ni a la suela del zapato.

Muchas gracias.