No existen los “políticos”, existe “la política”

NO EXISTEIXEN ELS “POLÍTICS”, EXISTEIX “LA POLÍTICA”

Joan Josep Nuet

Em nego a acceptar el concepte de “POLÍTICS”. No existeixen els polítics, existeixen persones que fan política, i de polítiques n´hi ha de les que serveixen a minories i de les que serveixen a majories, de dretes i d’esquerres.

 

Les febleses humanes de les persones que fan política no poden de cap manera ensorrar els valors de les polítiques d’esquerres fetes per millorar les condicions de vida de la gent i fins i tot per emancipar-la de l’explotació.

 

Altra cosa són les polítiques anomenades d’esquerres per la tradició dels partits que les fan però que tenen poc o res a veure amb els treballadors, els sectors populars o l’esquerra. Fins i tot el PP s’anomena popular i en canvi fa i representa polítiques que benificien minories poderoses. Una cosa són les condicions objectives i els interessos que se’n desprenen i una altra la percepció i consciència d’aquestes. Aquesta relació entre base i superestructura és fonamental, com ho és definir la democràcia especialment pels seus continguts i no simplement per les seves formes.

 

La dreta i les forces polítiques i socials que volen consolidar l’injust sistema capitalista volen aixecar un mur entre la política i les persones, i especialment entre la política i la gent jove, associant totes les polítiques a frau, corrupció, clientelisme i enriquiment personal.

 

Embrutar tota la política és embrutar l’acció col·lectiva per reforçar l’individualisme. Embrutar tota la política és denigrar el servei públic per reforçar la privatització d’allò public que és de tots i totes. Embrutar tota la política és restar la participació de persones lliures en la definició del seu futur i del conjunt de la societat, per deixar aquests afers, com en el passat, en mans d’interessats i grups oligàrquics sense contrast democràtic.

 

Fer política no és altra cosa que tenir i actuar amb consciència crítica. Fer política és participar en els afers públics i no ser mer consumidor de les solucions i propostes decidides per pocs i imposades avui dia amb sofisticats sistemes de mercadotècnia, en el millor dels casos, ja que en molts indrets del món també s’utilitza el sistema policial i la guerra.

 

La dreta, quan l’esquerra contraargumenta, diu que fa ideologia, en canvi la ideologia de la dreta que cada dia difonen els mitjans de comunicació de masses és presentada com a “opinions independents” o “opinions científiques”.

 

Rebel·lem-nos contra la tergiversació que el sitema fa de les paraules, fem molta, molta, política amb P majúscula de poble.

———————————————————————————————–

NO EXISTEN LOS “POLÍTICOS”, EXISTE “LA POLÍTICA”

Joan Josep Nuet
Me niego a aceptar el concepto de “POLÍTICOS”. No existen los políticos, existen personas que hacen política, y políticas tenemos las que sirven a minorías y las que sirven a mayorías, de derechas y de izquierdas.

Las debilidades humanas de las personas que hacen política no pueden de ningún modo arruinar los valores de las políticas de izquierdas hechas para mejorar las condiciones de vida de la gente e incluso para emanciparla de la explotación.
Otra cosa son las políticas llamadas de izquierdas por la tradición de los partidos que las hacen pero que tienen poco o nada que ver con los trabajadores, los sectores populares o la izquierda. Incluso el PP se denomina popular y sin embargo hace y representa políticas que benifician a minorías poderosas. Una cosa son las condiciones objetivas y los intereses que de ellas se desprenden, y otra distinta la percepción y conciencia de las mismas. Esta relación entre base y superestructura es fundamental, como lo es definir la democracia especialmente por sus contenidos y no simplemente por sus formas.
La derecha y las fuerzas políticas y sociales que quieren consolidar el injusto sistema capitalista quieren levantar un muro entre la política y las personas, y especialmente entre la política y la juventud, asociando todas las políticas a fraude, corrupción, clientelismo y enriquecimiento personal.
Embrutecer toda la política es embrutecer la acción colectiva para reforzar el individualismo. Embrutecer toda la política es denigrar el servicio público para reforzar la privatización de lo público que es de todos y todas. Embrutecer toda la política es restar la participación de personas libres en la definición de su futuro y del conjunto de la sociedad, para dejar estos asuntos, como en el pasado, en manos de interesados ​​y grupos oligárquicos sin contraste democrático.
Hacer política no es otra cosa que tener y actuar con conciencia crítica. Hacer política es participar en los asuntos públicos y no ser mero consumidor de las soluciones y propuestas decididas por pocos e impuestas hoy en día con sofisticados sistemas de mercadotecnia, en el mejor de los casos, ya que en muchos puntos del mundo también se utiliza el sistema policial y la guerra.
La derecha, cuando la izquierda contraargumenta, dice que hace ideología, en cambio la ideología de la derecha que cada día difunden los medios de comunicación de masas se presenta como “opiniones independientes” u “opiniones científicas”.
Rebelémonos contra la tergiversación que el sitema hace de las palabras, hagamos mucha, mucha, política con P mayúscula de pueblo.

 

 

Comments are closed.