Proposta de Resolució sobre la col.laboració del Mossos amb empreses com Desokupa, Evictión o Élite Control

A LA MESA DEL PARLAMENT
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-lució sobre la col·laboració entre les empreses de desallotjaments extra-judicials i els Mossos d’Esquadra, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius
El 29 de gener de 2019, TV3 va fer públiques unes imatges d’uns fets ocorreguts uns dies abans, concretament el 15 de gener de 2019, en un bloc de pisos del Poble-sec, a Barcelona. En aquestes imatges destaca, per una banda, com uns Mossos d’Esquadra entren per la força a un domicili, ocupat il·legalment 3 dies abans, sense cap tipus d’ordre judicial, operació que va acabar significant un desallotjament. Aquesta ocupació ja havia estat denunciada judicialment per una patrulla del cos dos dies abans, poques hores després que es produïs aquesta ocupació. Tot i el que es veu a les imatges, els portaveus policials van informar que havien acudit al lloc dels fets degut a un avís per disturbis, i que és el segon element que destaca en les imatges: la presència de treballadors de l’empresa ‘Desokupa’, tant en el moment de l’entrada al pis, com una vegada s’han produ-ït les detencions (moment que aprofita un dels caps per tal de realitzar un vídeo promocional), així com ja a l’exterior, quan la policia va realitzar un cordó per a separar als treballadors de l’empresa de les entitats veïnals i de defensa de l’habitatge digne que eren al voltant de l’edifici.

La bona sintonia exhibida entre alguns agents del cos de Mossos d’Esquadra i treballadors de l’empresa Desokupa, visible a les imatges, resulta més que con-flictiu amb el mandat parlamentari que la Comissió d’Interior va acordar en data de 23 de novembre de 2016 (sessió 12 de la passada legislatura), i que responia als molts dubtes que les empreses que ofereixen serveis de desallotjaments ex-trajudicials plantegen en les seves actuacions per ser al límit de la legalitat, i de-nunciades per associacions de veïns i veïnes i de defensa de l’habitatge digne per agressions, intimidacions, vexacions i estafa. Així doncs, la proposta de resolu-ció aprovava “instar el Govern a dur a terme les actuacions necessàries per a as-segurar que l’actuació de l’empresa Desokupa s’ajusta a dret, incloent-hi, entre d’altres, l’aplicació, si escau, de la potestat inspectora i sancionadora del Go-vern”, així com “sol·licitar que les autoritats competents investiguin l’actuació de l’empresa Desokupa per a determinar si ha lesionat drets i llibertats, si ha comès algun delicte, si es tracta d’una associació il·lícita i si té vincles amb grups d’extrema dreta”.

La col·laboració i bona sintonia entre treballadors de Desokupa i alguns agents dels Mossos d’Esquadra és una imatge que no es pot tornar a repetir. La Policia de Catalunya no pot establir cap mena de relació amb empreses que ofereixen aquests serveis (més enllà de Desokupa, altres com Eviction o Elite Control) i que operen al límit de la legalitat i que, tal com exposàvem anteriorment, han estat denunciades per estafa, intimidació, agressions i vexacions.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent:
Proposta de resolució
1. Insta el Govern de la Generalitat a efectuar les gestions necessàries per tal d’assegurar que les accions dutes a terme per aquestes empreses que ofereixen serveis de desallotjament extrajudicial s’ajusten a dret, podent incloure-hi l’exercici de la potestat inspectora i sancionadora del Govern si així es requereix.
2. Sol·licita que les autoritats competents investiguin l’actuació de l’empresa Desokupa del passat 15 de gener amb l’objectiu de determinar si s’ha comès algun delicte o s’ha vexat a les persones detingudes.
3. Insta el Govern de la Generalitat a investigar aquells casos on hi hagi pogut haver algun tipus de col·laboració entre aquestes empreses i els Mossos d’Esquadra per tal d’evitar que es pugui produir aquesta col·laboració.

Palau del Parlament, 1 de febrer de 2019
Susanna Segovia Sánchez Joan Josep Nuet i Pujals
Portaveu del GP CatECP Diputat del GP CatECP

Comments are closed.